WebToLayers – Phần mềm chuyên dụng để chụp màn hình web

WebToLayers – Phần mềm chuyên dụng để chụp màn hình web

WebToLayers chuyển đổi các trang web thành tài liệu Photoshop. Nói cách khác, ứng dụng cho phép bạn chụp màn hình các trang web bằng cách giữ mỗi phần tử trong một lớp riêng biệt. Ứng dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi thiết kế lại hoặc cải thiện các trang web hiện có.

WebToLayers_1.1.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *