Exporter for Contacts – Ứng dụng xuất danh bạ từ Mac sang CSV, Excel…

Exporter for Contacts – Ứng dụng xuất danh bạ từ Mac sang CSV, Excel…

Exporter for Contacts là một ứng dụng Mac phổ biến và mạnh mẽ để xuất thông tin liên hệ từ ứng dụng Danh bạ Mac (Address Book) sang EXCEL, CSV và các định dạng khác.

Ứng dụng cho phép bạn lưu bất kỳ thiết lập xuất nào để sử dụng lại sau này để giúp việc xuất lặp lại dễ dàng hơn nhiều. Bạn có thể xuất danh bạ, nhóm và toàn bộ sổ địa chỉ đã chọn và chỉ định trường liên hệ nào sẽ xuất và theo thứ tự nào. Người dùng nâng cao có thể sử dụng xuất XML với chuyển đổi XSLT 1.0 tích hợp để thực hiện xuất cho các trường hợp đặc biệt.

Trình xuất cho Danh bạ hoạt động trên tất cả các phiên bản hệ điều hành Mac từ OS X 10.7 trở lên.

FEATURES

  • Exporter for Contacts can create a native Excel Workbook file (.xlsx). No more exporting and importing CSV files into Excel only for the file to look all funky and screwed up. Leading zeros, special characters and dates are exported correctly.
  • Lets you make your own export templates to use again in the future
  • It recognizes fields with custom labels.
  • In addition to all native contact fields, additional fields are supported, such as full name, postal address, group membership, street and house number as separate fields and contact type.
  • It lets you export phone numbers in a uniform format (can be disabled in the settings if required).
  • It can create custom vCards and it lets you decide which info will be put into those vCards.
  • It supports the “Distribution List” feature of Apple’s Contacts app

Exporter_for_Contacts_1.12.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Exporter_for_Contacts_1.12.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *